Vízie a ciele Autoklastra

Poslanie:

Poslaním Automobilového klastra  Slovensko so sídlom v Trnave je napomáhať rozvoju subdodávateľov do automobilového priemyslu a pomoc pri zabezpečovaní ich trvalej konkurencieschopnosti doma i v zahraničí prostredníctvom partnerského zoskupenia priemyselných podnikov, univerzít, vedecko výskumných inštitúcii a ďalších subjektov privátneho a verejného sektoru.

 

Ciele:

  •           stať sa dôveryhodným partnerom pre členov, ale aj regionálne, národné a medzinárodné autority
  •           prepojiť požiadavky výroby s akademickým a vedecko-výskumným prostredím
  •           pomôcť malým a stredným podnikom presadiť sa na zahraničných trhoch a zapojiť ich do  medzinárodných projektov v oblasti inovácií a transferu technológií

 

Priority:

  •           sieťovanie v oblasti automobilového priemyslu
  •           kreovanie vhodného prostredia pre transfer technológií
  •           podporovanie inovačných aktivít
  •           napomáhať vytvoreniu podmienok pre výchovu kvalifikovanej pracovnej sily
  •           podporovať prepojenie výrobnej sféry s výskumnými a vývojovými organizáciami
  •           vyhľadávať vhodných partnerov a prezentovať členov klastra v zahraničí
  •           sprostredkovať a optimalizovať využívanie prostriedkov z EÚ

 

-