PD Portal

Webová stránka projektu

 

Ponukovo – dopytový portál na spoluprácu výskumnej a podnikateľskej sféry je výstupom projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zameraného na podporu aktivít v oblasti aplikovaného výskumu na „Skvalitňovanie a riadenie technologických procesov a výrobných liniek pre priemysel s využitím najmodernejších riadiacich a informačných systémov“.

Cieľom projektu je zosúladenie potrieb a zefektívnenie spolupráce podnikateľskej sféry a poskytovateľov výskumno-vývojových činností v oblasti technologických procesov a výrobných liniek s využitím najmodernejších riadiacich a informačných systémov v automobilovom priemysle prostredníctvom interaktívneho nástroja.

Zámerom vytvorenia ponukovo-dopytového portálu je zvýšiť zainteresovanosť podnikateľskej sféry spolupracovať s výskumnou sférou pri transformácií výstupov aplikovaného výskumu a vývoja do technologických procesov a výrobných liniek pre automobilový priemysel, sprístupnenie informácií, poradenstvo a podpora pri zameraní výskumno–vývojových úloh výskumnej sféry, ktoré prispeje k prepojeniu domáceho výskumu s technologickými a inovačnými potrebami podnikateľskej sféry.

Projekt je realizovaný v spolupráci s členmi automobilového klastra – západné Slovensko, s Materiálovo technologickou fakultou STU – Ústavom priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, ktorá je aktívnym členom Automobilového klastra – západné Slovensko od roku 2008 a so spoločnosťou Qintec s.r.o.,technologickou a konzultačnou spoločnosťou zaoberajúca sa hlavne informačnými technológiami a priemyselnou automatizáciou a je členom Automobilového klastra – západné Slovensko od roku 2010.

Dopytovo ponukový portál:

 • slúži na zadávanie dopytu podnikateľskej sféry

 • poskytuje priestor výskumnej sfére pre na zadávanie ponuky výskumno-vývojových činností

 • je databázou vedeckej sféry, nakoľko poskytuje informácie o vedecko-výskumných inštitúciách a ich technickom vybavení a možnostiach spolupráce s podnikateľskou sférou

 • je databázou členov automobilového klastra, poskytuje informácie o výskumno-vývojových potrebách členov automobilového klastra vzhľadom na skvalitnenie technologických procesov a výrobných liniek.

Výhody zadávania ponúk a dopytov v rámci ponukovo-dopytového portálu

 • vytvorenie priestoru pre otvorenú spoluprácu medzi členmi automobilového klastra pre ich rast a zvýšenie konkurencieschopnosti

 • podpora členov pri inovácii technologických procesov a výrobných liniek

 • pomoc a podpora pri transfere vedeckých a výskumných aktivít priamo členom

 • zabezpečovanie, tvorba a realizácia projektov špecifikovaných podnikateľskou sférou

 • realizovanie výskumno-vývojových úloh podľa potrieb automobilového priemyslu

 • vytvorenie zákazníckeho prístupu vedy a výskumu vo vzťahu k podnikateľskej sfére a tým skvalitnenie a zefektívnenie spolupráce výskumnej a podnikateľskej sféry

 • poskytnutie priestoru na ponuku konkrétnych výskumno-vývojových činností v automobilovom priemysle pre aktívne zapojenie výskumnej sféry

Cieľové skupiny projektu:

 • podnikateľská sféra – členovia Automobilového klastra a subdodávatelia automobilového priemyslu, ktorí majú záujem o skvalitnenie a riadenie technologických procesov a výrobných liniek s využitím najmodernejších riadiacich a informačných systémov

 • výskumná sféra – pracoviská SAV, univerzity, vedecko-technologické parky, centrá exelentnosti