Členstvo
Členstvo

Členstvo v automobilovom klastri prináša:

- zlepšenie hospodárskych výsledkov vďaka zdieľaným nákladom
- postupné zvýšenie počtu inovácií a navýšenie technologických kapacít firiem
- propagácia členov na domácich a medzinárodných podujatiach
- ľahší prístup na nové trhy a zvýšenie exportných aktivít vďaka spoločným aktivitám
- poradenstvo pri príprave projektov financovaných z fondov EU
- prilákanie investícií s vysokou pridanou hodnotou
- podporu výskumu a vývoja a inovatívnych technológií
- organizáciu vzdelávania, zvyšovanie kvality HR
- zvyšovanie špecializácie firiem
- rozvoj kraja a efektívnejšie využívanie verejných zdrojov