Druhý pilier

Kurz 1: Kurz konštruovania v prostredí CATIA s praktickými riešeniami pre konštruktérov

Počet účastníkov: max. 6

Rozsah kurzu: 80 hodín / 10 dni

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom 

Obsah kurzu:

 • 3D modelovanie
 • Tvorba zostáv
 • Tvorba/generovanie výkresov
 • Používanie funkcionalít na plochy
 • Priestorové/rozmerové analýzy
   • Základné komponenty hydraulických systémov
   • Využitie hydraulických systémov
   • Príklady aplikácií hydraulických systémov
   • Úvod do priemyselnej hydrauliky - hydraulika stacionárnych zariadení

Kurz 2: Úspešný predaj

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 24 hodín / 3 dni

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom  , Anglickom, Francúzskom

Obsah kurzu:

 • UP - M1 Efektívne vyjednávanie
 • UP - M2 Riešenie konfliktov ako súčasť efektívnej práce s ľuďmi
 • UP - M3 Efektívna komunikácia pre každú pracovnú situáciu Moderný priemysel a produkt

                       

Kurz 3: Project management

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 32 hodín / 4 dni

Kurz dostupný v jazyku: Anglickom, Nemeckom, Španielskom

Obsah kurzu:

 • Project management 1. part
 • Project management 2. part
 • Project management 3. part
 • Project management 4. part

Kurz 4: Metrológia v systémoch managementu kvality

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 24 hodín / 3 dni

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom, Českom

Obsah kurzu:

 • Systémy managementu kvality a úloha metrológie v nich
 • Právne predpisy v oblasti metrológie, náväznosť meradiel
 • Základná terminológia v oblasti metrológie
 • Základné veličiny, jednotky
 • Základy popisnej štatistiky, vybrané štatistické ukazovatele
 • Rozmerové a geometrické špecifikácie produktov
 • Tolerovanie strojárenských súčastí
 • Meranie v jednej a dvoch súradniciach (komunálne meradlá, diaľkomery, mikroskopy, profil projektory)
 • Meranie v troch súradniciach
 • Textúra povrchu strojných súčastí (parametre profilu drsnosti, vlnitosti a základného profilu)

Kurz 5: Kontrola kvality na CMM

Počet účastníkov: min. 8

Rozsah kurzu: 24 hodín/3 dni

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom, Českom

Obsah kurzu:

 • Súradné systémy v rovine a priestore
 • Princíp súradnicového merania, základné geometrické prvky
 • Konštrukcia súradnicových meracích strojov, základné kinematické riešenia
 • Snímacie systémy pre CMM, vhodnosť ich použitia
 • Postup tvorby plánu meraní pre typických výrobných predstaviteľov
 • Stratégia merania, metódy vyhodnotenia, filtrácia nameraných hodnôt
 • Prijímacie a periodické skúšky CMM
 • Analýza systému merania, hodnotenie spôsobilosti výrobných procesov a procesov merania
 • Štúdia opakovateľnosti a reprodukovateľnosti GR&R

Kurz 6: Management kvality

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 24 hodín / 3 dni

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom, Českom

Obsah kurzu:

 • Kvalita, jej definícia a vnímanie kvality Geometry overview
 • Životný cyklus produktu Form and position tolerances
 • Systémy managementu kvality, základné princípy fungovania, normatívne a strategické prístupy
 • Metrológia v systémoch managementu kvality Measuring free form surfaces
 • Základné nástroje kvality a ich využitie The influence of the measuring uncertainty
 • Štatistické metódy v managemente akosti (popisná štatistika a spracovanie dát) a ich využitie
 • Štatistická regulácia procesov (SPC), štatistická prebierka
 • Hodnotenie spôsobilosti a výkonnosti procesov

Kurz 7: Hydraulické a pneumatické systémy

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 40hodín / 5dní /každý modul

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom

Obsah kurzu:

Hydraulika 0

  • Základné komponenty hydraulických systémov
  • Využitie hydraulických systémov
  • Príklady aplikácií hydraulických systémov
  • Úvod do priemyselnej hydrauliky - hydraulika stacionárnych zariadení - hydraulické systémy mobilných zariadení
 • Hydraulické schémy, čítanie zapájanie

Hydraulika 1

 • Správanie sa kvapalín, vlastnosti kvapalín
 • Rozdelenie tekutinových systémov, základné parametre, prenos energie, meranie veličín
 • Prvky hydraulických systémov
 • Hydrogenerátory- druhy parametre, riadenie
 • Hydromotory- druhy, parametre, riadene
 • Poistné prepúšťacie ventily, riadenie tlaku a prietoku

Hckýchlika 0aulické a pneumatické systémyHydraulika 2

 • Nastavovanie parametrov hydraulických systémov
 • Proporcionálne hydraulické prvky
 • Riadenie hydraulických systémov elektrohydraulickými prvkami
 • Hydraulické systémy automobilov
 • Údržba hydraulických systémov
 • Prevádzka hydraulických systémov

Pneumatika

 • Základné pojmy pneumatiky
 • Základné komponenty pneumatických systémov
 • Čítanie pneumatických schém
 • Návrh pneumatickej schémy
 • Praktická realizácia kabeláže

Senzorika

 • Základné pojmy senzoriky
 • Funkcie snímačov v riadiacom a regulačnom procese
 • Fyzikálne princípy snímačov. Statické a dynamické snímače
 • Snímače pre manipulačnú a spracovateľskú technológiu

Kurz 8: Automatizované systémy

Počet účastníkov: max.8

Rozsah kurzu: 40hodín / 5 dní/ každý modul

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom

Obsah kurzu:

Modul 0

 • Funkčná organizácia informačného reťazca
 • Funkčná organizácia energetického reťazca
 • Rozvod a modulácia energie
 • Premena energie
 • Správanie sa logických kombinačných systémov

Modul 1

 • Interná a funkčná analýza automatizovaného systému
 • Fungovanie systému
 • Energetický a informačný reťazec

Kurz 9: Základy technológie vstrekovania plastov

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 4 dni

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom

Obsah kurzu:

Základný kurz pre pracovníkov s minimálnymi znalosťami technológie vstrekovania plastov.

 • Druhy plastov, podmienky ich spracovania
 • Fázy cyklu vstrekovacieho stroja
 • Optimalizácia procesu

 

Kurz 10: Technológia vstrekovania plastov pre pokročilých

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 3 dni

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný predovšetkým na vyšší stupeň technológie vstrekovania plastov.

 • Odstraňovanie chýb pri vstrekovaní
 • Optimalizácia procesu
 • Rozjazd nových foriem

Kurz 11 : Manažérsky kurz – znižovanie nákladov a škôd vo výrobe

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 3 dni

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom

Obsah kurzu:

Kurz je určený pre stredných manažérov firiem, ktorí chcú poznať ovládanie stroja

 • Základy technológie vstrekovania plastov a najčastejšie problémy s kvalitou a výroby a strát.