Automotive Academy

Brožúra Automobilovej akadémie

Neustále meniaca sa situácia v automotive ako aj vo svete technológií priviedla Klaster k myšlienke vytvoriť inštitúciu celoživotného vzdelávania na zvyšovanie kvalifikácie a potenciálu manažérov a špecialistov automobilového  priemyslu a uviesť ju do života pod názvom Automobilová Akadémia.

Jej úlohou je poskytovanie celoživotného vzdelávania a vzdelávacích kurzov, nie len vrcholovým manažérom a pracovníkom na riadiacich pozíciách, ale aj technickým majstrom a výrobným pracovníkom. Automobilová akadémia poskytuje odborné kurzy vedené špičkovými lektormi v troch základných pilieroch.

Prvý pilier – Vzdelávanie vrcholových manažérov – má za cieľ zdokonaliť manažérske zručnosti a vedomosti špecialistov a manažérov vo viacerých oblastiach manažmentu, ako napr. projektový manažment, manažment kvality, časový manažment, rizikový manažment, osvojiť si vedomosti z medzinárodného právneho systému a pod. Cieľom týchto odborných kurzov akadémie je tiež poskytnúť riadiacim pracovníkom vzdelanie v oblasti alternatívnych výrobných systémov, naučiť ich, ako zavádzať inovácie v oblasti vývoja a výskumu a pomôcť im zlepšiť marketingové stratégie a techniky.

Druhý pilier – Biele goliere/stredný manažment a technickí pracovníci -  poskytuje celoživotné vzdelávanie a odborné kurzy šité na mieru riadiacim pracovníkom, odborným majstrom, vedúcim výrobných liniek, obchodné zručnosti a predajné techniky pre nákupcov, predajcov a pod. Kurzy sú koncipované tak, aby im popri prehĺbení ich vedomostí a zdokonalení zručnosti vo svojej pracovnej oblasti umožnili získať všeobecné vedomosti z financií, práva, manažmentu ľudských zdrojov alebo marketingu a to nie len v teoretickej, ale aj praktickej rovine.

Tretí pilier –Modré goliere/výrobní pracovníci – zastrešuje celoživotné vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu rádových pracovníkov v automotive.

Integrálnou súčasťou  kurzov sú v prípade záujmu aj team-buildingové aktivity a  exkurzie.

Základná štruktúra kurzov sa môže meniť a prispôsobovať špecifickým požiadavkám a želaniam klientov.

Akadémia má za cieľ dôsledne aplikovať princíp kombinovania teoretických vedomostí a praktických skúseností, takže jej absolventi budú schopní uplatniť získané poznatky nielen v akademickej diskusii, ale aj v svojej každodennej praxi.